EUR 395.00
Per Night
Season 3:
EUR 395.00 X 3 Nights
Season 4:
EUR 395.00 X 3 Nights
Season 9:
EUR 295.00 X 1 Nights
Season 10:
EUR 295.00 X 1 Nights
Season 11:
EUR 670.00 X 2 Nights
Season 12:
EUR 670.00 X 2 Nights
 
EUR 1185.00
 
EUR 1185.00
 
EUR 295.00
 
EUR 295.00
 
EUR 1340.00
 
EUR 1340.00
Extra Guest Fees EUR 0.00
Cleaning Fee EUR 25.00
Taxes EUR 0.00
Extra Fees EUR 0.00
Total Reservation Amount EUR 5665.00
Total
EUR 0.00